Đăng ký và chơi MIỄN PHÍ

Tất cả các trò chơi và đăng ký trên máy chủ này đều miễn phí.                      
Bạn có thể thoải mái đăng nhập vào Gunbound Việt Nam hoặc đăng ký tài khoản tại đây.

Tên đăng nhập

Tên nhân vật

ID phải có từ 5-16 chữ cái và số, không ghi chữ in hoa

Không ghi dấu và khoản cách, tôi đa 12 ký tự.

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu.

Mật khẩu phải dài từ 5-16 ký tự, giữa các chữ cái và số.

Mật khẩu 2

Nhập lại mật khẩu 2.

Mật khẩu phải dài từ 4-16 ký tự, giữa các chữ cái và số.

Ngày sinh

Quốc gia

Không thể thay đổi sau khi đăng ký.

giới tính

Bạn có thể đổi giới tinh tại trang quản lý.

E-mail

Email quan trọng, bạn cần ghi chính xác để có thể lấy lại mật khẩu khi cần.

Mã xác nhận


Nhập lại số hiện ở trên

go to top